Когнитивни процеси

Видове психични процеси. Когнитивни процеси.

Видове психични процеси

В индивидуален план има три основни вида психични процеси: когнитивни (познавателни), емоционални и волеви:

1. познавателни - отнасящи се до образа на даден обект или явление у индивида, при които постъпилата в сетивата информация се обработва, трансформира и организира;

2. емоционални - отнасящи се до отношението, което един индивид има към даден обект или явление – емоция, чувство;

3. волеви - отнасящи се до управлението при действията на даден индивид – воля, мотивация, морал.

Когнитивни процеси

Основни когнитивни процеси - свързани с придобиването и съхранението на информацията

* Възприятие - когнитивен процес на цялостно отражение на характеристиките на обектите или явленията при тяхното непосредствено въздействие върху сетивата

* Представа - когнитивен процес, при който се изгражда обобщен образ на даден обект или явление, който е въздействал върху сетивата в миналото

* Аперцепция - когнитивен процес, при който даден обект се възприема под влиянието или с помощта на придобита по-рано информация

* Памет (запомняне, съхранение, спомняне) - когнитивен процес, при който се запазва, възстановява и използва минал опит или знание

* Внимание - когнитивен процес, при който психичната активност се насочва избирателно и съсредоточава върху определен(и) елемент(и) от средата

* Разграничаване - когнитивен процес, при който се откриват различията между два или повече стимула

* Категоризация - когнитивен процес, при който се организира информацията в групи по сходство

* Учене - когнитивен процес по придобиване на умение или знание

(Научаване - когнитивен процес по интегриране на придобитото знание или умение, който води до промяна в поведението)

* Интуиция - когнитивен процес, при който не се изисква допълнителна информация или допълнителна обработка на наличната информацията, за да се схване ситуацията и да се вземе решение

* Вярване - когнитивен процес, при който се формират убеждения в истинността на нещо без необходимост от допълнителна информация, която да потвърди тази истинност

Висши когнитивни процеси - свързани с обработката и употребата на наличната информация

* Мислене - когнитивен процес, при който се оперира със символи или образи на обектите, явленията и преживяванията и при който се придава смисъл на тези символи (образи) и се търсят (откриват) връзки между обектите, явленията и преживяванията. Формите на мислене са:

** Формиране на понятия - когнитивен процес, при който се поставят основите на абстрактно знание на базата на категоризирането и езика

** Планиране - когнитивен процес, при който се определя поредица от дейности, които да доведат до постигането на конкретен резултат

** Вземане на решение - когнитивен процес на избор между алтернативни стратегии според определени критерии

** Решаване на проблеми - несамостоятелен когнитивен процес (нуждаещ се от достатъчно воля за изпълнението) на намиране на поредица от действия (стъпки), ориентирани към справяне с несъответствието между настоящото и търсеното състояние или стечение на обстоятелствата

** Разсъждение - когнитивен процес, при който се правят заключения въз основа на наличната информация

   *** Индуктивно разсъждение - извеждане на заключение за общото от конкретното

   *** Дедуктивно разсъждение - извеждане на заключение за конкретното от общото

* Език - когнитивен процес, при който се създават и използват нематериални символи или поредици от символи, кодиращи реалността (вътрешна и външна), с цел комуникация

* Въображение - когнитивен процес, при който се създават нови образи, които не са присъствали непосредствено в сетивата

Допълнителни материали:

Когнитивни процеси в Юнгианската парадигма (външна връзка на англ. език)
Когнитивни процеси и обучение
Емоции, когнитивни процеси и видове разстройства

FB
skype, скайп