Когнитивна терапия

Определение на когнитивната терапия
Основни характеристики на когнитивната терапия

Определение на когнитивната терапия

Когнитивната терапия е емпирично обоснован метод за лечение, който разпознава негативните, нереалните или нефункциониращи схеми (мисли, правила) и убеждения на индивида и се фокусира върху промяната на тези мисловни схеми и убеждения (навици на мислене). В когнитивната терапия се приема, че подобни схеми и убеждения са присъщи на всяко състояние на дистрес (негативен стрес) и затова когнитивната терапия помага на клиента да разбере техния смисъл и стойност. По този начин клиентът може да преоцени отношението си към определени фактори в неговия живот и по-лесно да се освободи от дистреса.

Основни характеристики на когнитивната терапия

Когнитивната терапия е създадена от Аарон Бек. Аарон Бек е психиатър и психоаналитик. Той поставя основите на когнитивната терапия след като завършва обучението си в психоанализата и се сблъсква с нейните ограничения. Така, още от своето създаване, когнитивната терапия е ориентирана към решаване на много от задачите, с които психоанализата не успява да се справи.

Нейната основна цел е да помогне на клиента да освободи своите мисли, емоции и поведение от наличието на дисфункционалност. Една от главните задача в името на постигането на тази цел - подобрение в състоянието на клиента - е откриването на т.нар. автоматични мисли на клиента. Това обикновено са негативни мисли, които нарушават добрата адаптивност на индивида. Тези мисли са относително автономни и се появяват най-неочаквано в определени ситуации.

Тъй като е базирана на когнитивната психология и поведенческите теории, когнитивната терапия предоставя възможност на клиента да се обучи в улавянето и разпознаването на своите автоматични мисли в момента на тяхното възникване и да види в тяхната основа своите когнитивни изкривявания. След това клиентът се окуражава и да изследва своите автоматични мисли, за да открие тенденциите в начина, по който възприема околния свят. По този начин чрез работата на ниво когнитивни процеси когнитивната терапия подпомага клиента в опитите му да промени своите автоматични мисли и свързаните с тях дисфункционални емоции и поведенчески модели, след което да ги замени с по-удачни такива. Този процес е съпроводен със споделяне на важни емоции, чувства и ситуации, които по време на когнитивната терапия биват актуализирани. Това понякога означава раздяла с безвъзвратно остарелите и ненужни разбирания, а понякога - просто осъвременяване. Продължителността на този процес зависи от това, в каква степен клиентът желае да промени определени свои черти и/или поведения.

Строго технически погледнато, когнитивната терапия е краткосрочна форма за въздействие върху психичното състояние на пациента. Стандартният брой сесии е 12, но при някои видове разстройства този брой е недостатъчен. Също така, по-голям брой сесии за по-продължителен период от време могат да се проведат и при желание от страна на клиента за по-сериозна и по-задълбочена промяна. (Вж. Въведение в когнитивната терапия )

В дългосрочен план това оказва изключително благоприятен ефект върху самочувствието на индивида и повишава значително неговото самоуважение и уважението му към другите. В резултат на това се повишава ефективността на взаимодействие между индивида и средата и справянето със стресови ситуации става по-успешно.

Терапевтът в когнитивната терапия е активен, целенасочен и ориентиран към решаването на проблемите в оптимално кратки срокове без това да се отразява на качеството.

Допълнителни материали:

Колко продължава терапията

FB
skype, скайп